МОС знамиња

Повеќе знамиња на Македонски Обединети Сили (МОС).

Слика 1 (лево): знамиња на МОС на прославата во чест на големиот македонски празник Илинден на 2 август 2004 година.

Слика 2 (долу лево) реконструкција (референца слика 3 и слик 6) на знаме на Македонските Обединети Сили, врз основа на слика 2. Златно 16 зрачно сонце (како она од знамето на Македонија од 1992 до 1995 година). Реконструкција А.С.

Слика 3 (долу десно): фотографија на знаме на МОС (реконструкција слика 10)
Слика 4 (горе): фотографија на која се гледаат неколку знамиња на МОС од протестот за Раштански лозја во јануари 2005.

Слика 5 (долу лево): Слика на знаме на МОС од списанието Аргумент Плус, година 1, број 21 (20 VIII 2004)
Слики 6 (горе десно) и 7 (долу): Извадоци од весникот Нова Македонија во врска со протестите на МОС за случајот Раштански лозје со две слики на кои се забележуваат знамињата на МОС.


Слика 8 (долу): Знамиња на МОС веени на протестот за заштита на името на нашата татковина Република Македонија од 27 февруари 2008 година.


Слика 9 (долу лево): Реконструкција (А.С.) на знаме на МОС (слика 5).

Слика 10 (долу десно): Реконструкција (А.С.) на знаме на МОС (слика 3).

No comments: