Ванчо Прке - биста

Биста на народниот херој Ванчо Прке - Сермен - Штип, Република Македонија

Statue of Vanco Prke - Sermen - Shtip, Republic of Macedonia

Фото: А.С.

мај, 2011 година.

Кликнете на сликaтa за целосен размер!

Click on the photo to enlarge!

No comments: