Епитаф - Кирил Пејчиновиќ

ЕПИТАФ

Стихови на глас трпезечки.
Теарце му негово рождение
Пречиста и Хиландар пострижение
Лешок му е негоо воспитание
Под плочава негоо почивание
От негово свое отшествие
До Христово второ пришествие
молит вас браќа негои лјубимија
Хотјастија прочитати сија
Да речете: Бог да би го простил
Зере у гроб црвите ги гостил
Овде лежи Кирилово тело
У манастир и у Лешок село
Дај Бог за добро дело.

Кирил Пејчиновиќ

No comments: