Entirely Macedonian Movement

Ilinden Insurrection Was Entirely a National MacedonIan Movment! (New York Times 1903)

Востанието беше целосно национално македонско движење!

The insurrection was entirely a national Macedonian movment!

Бугарскиот Премиер Петров во своето интервју за ЊуЈорк Тајмс, на 16 август, 1903 година изјавил дека Илинденското востание било целосно национално македонско движење. Овие официјални изјави на бугарските власти се значајни од две причини, прво, претставуваат официјални државни ставови, второ, одговараат на временските случувања, за разлика од поновите политичко- контроверзни тврдења на одредени бугарски кругови.

Ова е дел од неговото интервју, кое го претставуваме и фототипно на самиот крај:

„Во врска со извештаите дека Бугарија е одговорна за востанието, тој истакна дека центарот на вознемирената област во моментов е речиси двестотини милји од бугарската граница и одделена е од неа со региони главно населени со Турци. Поради тоа, тој рече, дека е будалесто да се каже дека востанието беше потпомогнато од банди од Бугарија,и дека е подеднакво неразумно да се рече дека оружјето на востаниците пристигнало од Бугарија.Доколку се погледнат фактите, рече тој, сите пушки користени од страна на востаниците беа од француско производство,и дека повеќето од нив биле купени од турските офицери и мажи кои не примаа плати, па беа принудени да го продадат своето оружје и муниција за да добијат пари.

Востанието, рече тој, беше целосно национално македонско движење организирано од страна на Македонскиот Внатрешен Комитет, кој самиот по себе е доказ.....“

Bulgarian Premier Petroff in his interview for NewYork Times , august 16, 1903:

Regarding the reports that Bulgaria was responsible for the outbreak, he pointed out thatthe centre of the disturbed area at present was nearly two hundert miles from the Bulgarian frontier and was separated from it by country largely inhabited by Turks. Consequently, he said, it was foolish to say that the movment was aided by bands from Bulgaria, and that it was equally unreasonable to suggest that the arms of the insurgents came from Bulgaria. as a matter of fact, he said, the guns used by the insurrectionists were all of French manifacture, and that most of them had been bought from Turkish officers and men who, receiving no pay, had restored to the sale of their guns and ammunition to obtain money. The insurrection, he said, was entirely a national Macedonian movment organized by the Macedonian Internal Committee, which in itself was proof.....

Истото го потврдил и најголемиот македонски преродбеник Крсте П. Мисирков на III-та седница на Петроградцкото Македонцко Научно-Литературно Другарство „Св. Климент“ одржано на19-ти Октомври 1903 г.

“Од самиот почеток на револуционерната организација Македонците во Бугарија или со бугарско образование,работеа под маската Бугари, прво за тоа, што така се викаше голем дел од населението, а друго, што по тој пат
можеше да се добијат поддршката на бугарските власти, на бугарскиот народ и бугарската егзархија. “

“Македонците не се ограничија на таа двојна игра со различни замајувања на Бугарите и на Европа. Тие го пренесоа центарот на револуционерната оргнизација заедно со сите национално-политички прашања во Македонија,за да бидат слободни во своите постапки од бугарските власти. “

“Од тука е јасно, оти Бугарите ја голтнаа пилулата и доцна е да си ја исправат грешката.“

Krste Petkov Misirkov in 1903:

“Right from the very start of the revolutionary organization the Macedonians who were living in Bulgaria or who had been educated there began working under a Bulgarian mask. First, because the majority of the population was called Bulgarian and secondly because in this way they could gain the support of the Bulgarian authorities, the Bulgarian people, and the Bulgarian church.

The Macedonians did not limit this two-sided game to the various promises they held out to Bulgaria and to Europe; they shifted the center of the revolutionary organization, together with all the national and political questions it entailed, to Macedonia in order to be free from the interference of the Bulgarian administrators in all their actions.

Thus it is clear that the Bulgarians had swallowed the pill and that it was too late to rectify the mistake.“

Преземено од Братот

No comments: