Закон за Грб на Н.Р. Македонија

Статија од македонскиот весник Нова Македонија од 28 јули 1946 година

Закон за грбот на Народна Република Македонија

Член 1
Грбот на Народна Република Македонија е поле опкружено со житно класје испреплетено со плодови афион и листови тутун кои на долната страна се поврзани со лента исшарана со народни мотиви. На лентата е напишано Н. Р. Македонија. Меѓу врвовите на класјето се наоѓа ѕвезда петокрака. Во средина на полето се оцртува планина во чие подножје тече река. Зад планината изгрева сонце.

Член 2
Овој закон влегува во сила на денот на неговот објвување во службениот весник на Н.Р. Mакедонија

Образложение
Грбот на Народна Република Македонија е симбол на слободата и братството на Македонскиот народ и богатството на Македонската земја. Житното класје, плодовите на афионот и листовите тутун го преставуваат богатството на Македонија и разновидноста на нејзината економија. Петокраката ѕвезда ја симболизира народноослободителната војан со која Македонскиот народ ја доби слободата. Народниот мотив на лентата го изразува богатството и у бавината на народниот бит. Во средината на полето се наоѓа планината Пирин, најголемата македонска планина које била центар на народноосободителните војни во минатото, а реката која тече е реката Вардар, најпознатата Македонска река во Републиката. Пирин и Вардар истовремено ја преставуват единството на сите делови на Македонија и идеалот на нашиот народ за национално обединување. Сонцето го претставува слободниот и творечки живот во Н.Р. Македонија.

No comments: