Coat of Arms of P.R. Macedonia

Coat of Arms of People's Republic of Macedonia from 27th July 1946.

Грб на Народна Републка Македонија од 27 јули 1946. Грбот е со пејзажна композиција. На него е прикажано сонце, пред коешто е планината Пирин. Во подножјето тече реката Вардар и се влива во Егејското Море. Грбот е обиколен од житно класје, тутун и афион, а на дното е традиционален македонски вез на којшто е испишано Н.Р. Македонија. На врвот од грбот е поставена црвена петокрака.

Законот во Службен весник бр. 24, година II (30 јулу 1946):


Членот од Уставот од 1963 за грбот на Социјалистичка Република Македонија во Службен весник бр. 24, година II (12 април 1963):


No comments: