The Macedonian Question - "Macedonia"


"We have many times heard from the Macedonists that they are not Bulgarians but Macedonians, descendants of the Ancien t Macedonians..." - The Macedonian Question - Petar Rachev Slavejkov, published 18th January 1871 in the "Macedonia" newspaper in Constaninople

"Многу пати сме слушале од Македонистите дека тие не се Бугари туку Македонци, потомци на Античките Македонци..." - Македонското прашање - Петар Рачев Славејков, објавено на 18ти јануари 1871 во "Македонија" весник од Константинопол

Линк кон целиот текст


No comments: