Македонски грб од 1636-38 година

Македонскиот грб во Грбовникот на Марко Скороевиќ од 1636-1638 година во Виена

Овој Хералдички зборник се чува во бившата дворска Бибилотека во Виена (сега Österreichishe Nationalbibliothek) под името “Грбовник на Марко Скороевиќ

На листот 6 е даден посебниот Македонски грб, со наслов “Insigna Regni Macedoniae“. Лавот е во златна боја и исправен, на црвено поле со круна на главата и поделена опашка.

No comments: