Што е народ? Ѓорѓија Пулевски

Извадок од тријазичник (Речник од три јазика) од Ѓоргија Пулевски , 1875 година

"Народ се вељид људи који е од еден род и кои зборувајед еднаков збор, и који живунајед и се другарад еден со други, и који имајед јаднакви обичаји и песни и весеља; тије људите ји викајд народ, а место во које живувад народ се вељид отечество од тои народ.
Така и Македонциве се народ и местово њивно је Македонија." - стр. 49

"People who are of the same origin and who speak the same words and who live and make friends of each other, who have the same customs and songs and entertainment are what we call a nation, and the place where that people lives is called the people's country.
Thus the Macedonians also are a nation and the place which is theirs is called Macedonia." - Page 49

Цитати од Ѓорѓија Пулевски

Scribd - Тријазичник Ѓорѓија пулевски

Тијазичникот во електронска форма

No comments: