Ѓорѓија Пулевски - цитати

Ѓорѓија Пулевски и неговите размислувања за Македонија, поврзаноста со Александар Велики и континуитетот на Македонците уште од најстари времиња:

"Самовила Македонска" од 1878 година:

"Дал сте чуле, Македонци, стари људи оти говорат:
Од Македонци појунаци над них не било -
Цар Александар Македонски триста лета пред Христа
со Македонци сву вселену повладал...
Ево днеска в македонској кралевини наши браќа тужат
зашто само назе под ропство оставјат
зато и мие хоштеме своју домовину...
Браќа наши Македонци од православна вера,
да се сви сложиме, јуначки бориме,
како наши стари под цар Александром,
повтор спомен своим имам по нас оставиме!
Историју стару да оживиме."

"Have you heard, Macedonians, the elders saying:
There were no braver men than Macedonians —
Tsar Alexander of Macedon three hundred years before Christ
With Macedonians ruled the whole world." - Gjorgji Pulevski, 1878

"Македонците се староседелци на Полуостровот. Тие го пречекале доселувањето и на Бугарите и на Грците и на Србите." - Ѓорѓија Пулевски во 1892 година "Славјаномакедонска општа историја"

"Со Бога напред, напролет ќе удриме на Турција сите ние синови славомакедонски. Или сите ќе изгинеме, или повторно ќе го издигнеме царството на Александар Македонски!" - Ѓорѓија Пулевски, во 1878 година.

"I am not Bulgarian, nor Greek, nor Tzintzar, I am pure Macedonian as were Philip and Alexander the Macedonian and Aristotle Philosopher." - Gjorgi Pulevski

Народ се вељид људи који е од еден род и кои зборувајед еднаков збор, и који живунајед и се другарад еден со други, и који имајед јаднакви обичаји и песни и весеља; тије људите ји викајд народ, а место во које живувад народ се вељид отечество од тои народ. Така и Македонциве се народ и местово њивно је Македонија. - Ѓорѓија Пулевски, Тријазичник

"What do we call a nation? People who are of the same origin and who speak the same words and who live and make friends of each other, who have the same customs and songs and entertainment are what we call a nation, and the place where that people lives is called the people's country. Thus the Macedonians also are a nation and the place which is theirs is called Macedonia." - Gjorgi Pulevski "Dictionary of Three languages: Macedonian, Albanian, Turkish" published in 1875

No comments: