Бронзени висулци (кафези за птици)

МК - Бронзени висулци (кафези за птици), пронајдени на археолошките локалитети Дедели во Валандово, Милци крај Гевгелија, и Кршленски Гумења во близина на Виница.

Помлади форми на македонски-пајонски бронзи датирани 625-550 години пне

Ритуален накит пронаоѓан главно во женски гробови. Имал култна намена, и бил носен како привезоци или висулци прикачени на одредени делови од облеката.

EN - Bird Cage pendants, discovered at the archaeological sites: Dedeli near the city Valandovo, Milci near the city Gevgelija, and Krshlenski Gumenja near Vinica, all of them in the south-eastern part of Macedonia.

Latter types of Macedonian-Paeonian bronzes dated 625-550 years BC

Ritual type of jewelry discovered mainly in female burials. It had a cult purpose and most probably was worn as pendants or hangers attached to certain parts of the garments.

© Археолошки Музеј на Македонија
© Archaeological Museum of Macedonia

No comments: