Знаме на Македонците во Србија

Официјално знаме на Македонците во Република Србија.

Реконструкција на знамето изработена (А.С.) на база на членска картичка на македонската партија во Србија - Македонска Странка:

Реконструкција (слика долу) изработена од Željko Heimer (22 февруари 2006), преземена од Интернет страницата flagspot.net:

The National Council of the Macedonians of Serbia and Montenegro has approved new symbols on 11 February 2006. The flag is red with the Council's emblem, a 16-ray sun (similar to the "Sun of Vergina"), surrounded by a golden ring in the center of the flag. The emblem was approved during an earlier session of the Council.

Кликнете на сликите за целосен размер!

No comments: