Стара архитектура - Штип 2

Стара архитектура- Штип, Република Македонија

Old architecture - Shtip, Republic of Macedonia

Фото: А.С.

мај, 2011 година.

Кликнете на сликaтa за целосен размер!

Click on the photo to enlarge!

No comments: