Македонска Алијанса - знаме

Компјутерска реконструкција (А.С.) на знаме веено на изборите во Албанија во 2009 и во 2011 година од страна на партијата на етничките Македонци во Албанијa:


Шеснаесеткрако златно македонско сонце на црвена позадина. Над него текст со златни букви испишано "Македонска Алијанса".

Фотографија на знамето:


Фотографија на знамето (две знамиња - лево горе и долу) пред црквата во Пустец (Р. Албанија):

No comments: