Исар - Штип

Тврдина Исар - Штип, Република Македонија

Medieval fortress Isar - Shtip, R. Macedonia

Google Maps

Фото: А.С. Април 2011

Повеќе инфо на МАВ

Кликнете на сликата за целосен размер! Click on the image to enlarge!

No comments: