Гранична полиција

Logo of the Border Police of Republic of Macedonia

Click on the image to enlarge!

2006 - today

Лого на граничната полицијата на Република Македонија

2006 - денес

Кликнете за целосен размер!

No comments: