Леон Никол - цитати

Цитат од Леон Никол (1887-1965), пратеник од Женева во собранието на Швајцарија со кој јасно се гледа дека тој бил против поделбата на Македонија помеѓу Грција, Југославија и Бугарија и се залагал за автономна Македонија.

"Сигурно е дека поделбата на Македонија меѓу Југославија, Грција и Бугарија не е во согласност ниту со духот на правдата и слободата ниту со грижата на секој чесен човек за одржување на мирот. Принципот на слободно определување на народите ни налага да бараме политички систем кој ќе й даде автономна управа на Македонија.
Мислам дека по досегашниот реакционерен балкански режим правата на етничките малцинства не се загарантирани на задоволителен начин...Се разбира дека диктаторските влади, какви што се, романската, бугарската, грчката и српската нема никогаш да ја остварат идејата за Балканска федерација. Таму прво треба не спорно да завладее демократијата. Преку демократијата ќе дојде прво до сојузи меѓу расите и народите, а потоа и до Балканска федерација, идеал на кој му посакувам сè најдобро" - Извадок од писмото на Леон Никол до "Балканска федерација"

No comments: