Greek document from 1915

Greek notary document from 1915 witnesses that the Macedonian language was undeniable fact to the Greeks!

Грчки нотарски заверен документ од 1915 година, во кој се признава македонскиот јазик!Greeks sweared in front of the Bible that they will loyally translate from Macedonian! Notary document form 1915 witnesses that the Macedonian language and identity were undeniable fact to the Greeks. The Macedonian language is neither made up, nor does a commintery creation with the Macedonian nation, as the Greeks state in their aggressive campaign, prove documents from the beginning of the last century. One of them is the notary agreement from 1915, made in Lerin. The agreement on March 6th 1915 was signed between the Macedonian Stavro Stojchev and the Turk Alim Juzeir. None of them knew the Greek language, which was established by the Greek administration in the part of Macedonia that Greece got by the Treaty of Bucharest in 1913. So, the Greek authorities engaged a translator who speaks Macedonian and Turkish.

In the notary act is written: “In front of me, the notary public Vasiliu P. Kuvela, and present witnesses, Greek citizens I know, healthy and never convicted citizens of Lerin, the traders Teodor Keramici and Hristo Danail, came and legitimated Stavro Stojchev, farmer of Opsirina, district Florina and Alim Juzeir, citizen of Florina, farmer. They are not familiar with the Greek language. The first one speaks Macedonian, and the second speaks Turkish. We called the translator Naum Griva, tobacco trader, who sweared in front of the Holy Gospel that he will translate from Macedonian to Turkish and from Turkish to Macedonian loyally”. Further in the text is written for the loan that Stojchev gave to Juzeir of 4530 drachma at that time, i.e. 220 ottoman liras. The document is signed by all present and it is legalized by stamps of the notary public and the Greek administration. The document is original with a few revenue stamps, costing 25 money each. This document was kept by the successors of Stavro Stojchev. They gave the document to Petre Nakovski, ex ambassador of Macedonia in Poland, who researches and writes for the Macedonian refugees form Aegean Macedonia, and soon, in the Macedonia Archive, he will promote the book “Macedonian refugees in Poland 1948- 1975”. This is one of the many documents that break the Greek and Bulgarian statements that the Macedonian language and nation are made up and formed by a decision of Josip Broz Tito and the Commintery. “Dnevnik” finds out that such documents, which reveal the statements of the present Greek campaign could be soon presented to the UN mediator for the name, Mathew Nimetz.

Грци се колнеле пред Библија дека верно ќе преведуваат од македонски! Нотарски документ од 1915 година сведочи дека македонскиот јазик и идентитет за Грците бил неоспорен факт Македонскиот јазик ниту е измислен, ниту е коминтерновска творба заедно со македонската нација, како што тврдат Грците во својата агресивна пропаганда, докажуваат документи од почетокот на минатиот век. Еден од нив е и нотарскиот договор од 1915 година склучен во Лерин. Договорот на 6 март 1915 година бил попишан меѓу Македонецот Ставро Стојчев и Турчинот Алим Јузеир. Ни едниот ни другиот не го знаеле грчкиот јазик, кој бил вопспоставен со грчкото администрирање на делот од Македонија што Грција го доби по договорот во Букурешт во 1913 година. Поради тоа, грчките власти во Лерин ангажирале преведувач што ги зборувал и македонскиот и турскиот јазик. Во нотарскиот акт пишува: „Пред мене, нотарот Василиу П. Кувела, во присуство на сведоци, грчки државјани кои ми се познати, здрави и неосудувани жители на Лерин, трговците Теодор Керамици и Христо Данаил, ми се јавија и се легитимираа Ставро Стојчев, земјоделец, жител на Опсирина, Околија Флорина и Алим Јузеир, жител на Флорина, земјоделец. Тие не го знаат грчкиот јазик. Првиот зборува македонски, вториот турски. Го повикавме преведувачот Наум Грива, трговец со тутун, кој се заколна пред Светото евангелие дека верно ќе врши превод од македонски и турски на грчки и обратно“.

Во натамошниот текст се зборува за заемот што Стојчев му го дал на Јузеир од тогашни 4.530 драхми, односно 220 отомански лири. Документот е потпишан од сите присутни и завeрен со печат на нотарот и на грчката административна управа. Документот е оригинален, со неколку таксени марки што тогаш поединечно чинеле по 25 пари.Овој документ со години го чуваат наследници на Ставро Стојчев. Тие документот му го отстапиле на Петре Наковски, поранешен македонски амбасадор во Полска, кој подолго време истражува и пишува за македонските бегалци од Егејска Македонија, а наскоро во издание на Архивот на Македонија ќе ја промовира и книгата „Македонските бегалци во Полска 1948-1975 година“.Овој е само еден од многуте документи во кој се побиваат грчките и бугарските тврдења дека македонскиот јазик и нација се измислени и дека се формирани со одлука на Јосип Броз Тито и Коминтерната. „Дневник“ дознава дека вакви документи со кои се демаскираат тврдењата на сегашната грчка пропаганда наскоро би можеле да му бидат презентирани и на посредникот на ОН во спорот за името, Метју Нимиц.

Извор: Катерина Блажевска, Дневник, 12/05/2008

No comments: