Скендербег - цитати

Цитати за Георгија Кастриот - Скендербег во кој се покажува неговата поврзаност со Македонија.

"...Георгија Кастриот бил толку многу заслужен што го ценеле и го почитувале не само неговите соплеменици - Мијаците, туку и сите други народи, та дури и Турците. Мајка му била Воислава, исто така, Словенка - Македонка, од неговиот род, ќерка на еден господар од Полог, кој претставува дел од Македонија...Мијаците и сите Словени по род, имаат многу причини што го слават и што пеат јуначки песни за Георгија Кастриот, бидејќи се борел за заштита на словенството, за христијанскиот крст и за чесната слобода, но и затоа што го носел најблагородното свето име во својот род - Георгија..!" - Теодор Спандучи, италијанскиот писател од 16 век (1514 г.) "Хисториа"

Сонот на кралицата Воислава - Стара мијачка песна (Според Д-р Поповски):

"Сон сонила Воислава кралица
сон сонила, од сон се исплашила.
Ми родила бела лута змија,
со крилјата Епир покривала,
со главата Цариград допирала.
Како змија глава му вртел,
таке живи Турци ми глтала.

Се чудеје епирски војводи,
што е ова чудо невидено.
Мало кралче с круна на челото.
Се радваше Иванова рода,
браќа, сестри и си братучеди,
што се роди дете ѕвездалија...

Му кладоја име господово
Георгија - име христијанско,
македонско - име библијанско..."

"По неизреченом милосрдију владика моего ас грешен и недостоен, не смеју нарешти се раб Христа Боега моего, Иван Кастриот и со синови моими Станишом и Репошем и Константином и Гергием...приложисмо Светом манастиру великом Пречистои владичице Лаври Хилендарские и приложих село Радостуше и с црквом Св. Пречистом Богородицом, таже в том селе Радостуше и с селом Требиштем..." - Дел од повелбата на Иван Кастриот (татко на Скендербег), напишана на старословенски до Хилендарскиот манастир од 1426 година.

"Vita et res praeclare gestae Christi Athletae Georgii Castrioti Epirotarum principis, qui propter heroicam virtutem suam a Turcis Scander beg, id est Alexander Magnus cognominatus est libris XIII"..."Scanderbegus... Vias patentes inter manipulos antesignario Dibranis suis et Macedonicis explevit (ea levis armatura erat)." - "Historia de vita et gestis Scanderbegi Epirotarum principis" by Marin Barleti (Skadar 1450- Rome 1512/13) priest from Skadar who live in time at Skenderbeg

"Te, rex Epiri donauit pectore Pyrrhus. Nomine praterea rex Macedumg fuo. Inciderat quanquam tua non in tempora virtus. Commoda, fic verpis Thracibus horror eras. A Pyrrho, duce te, capta olim Roma, Georgi, Orbis Alexandrum regem habiturus erat." - C. Frano; Text from portrait of Scaderbeg.

According to Nekulche, the part of the peace intermediation between the Emperor and Brinkovjan in Ias was done by (komisa) commissioner Macedonian (Makedona). Vlachian chronologist Radu Grechan points out, that for that purpose Brinkovjan sent Georgi Kastriot to Ias. Russian (istoöniki) also call Georgi Kastriot, in the previous peace proposal by the commission of the Sultan. It is possible that the Turks proposed peace to the Russians without knowledge of Brinkovjan with the sole purpose to test his loyalty. After that we can conclude that he sent Kastriot in Ias under the pseudonym Macedonian (Makedona). - Л. Е. Сеаменова Кнјажевства Валахија и Молдавија, конец XIV начало XIX

No comments: