1762 лето

1762 ЛЕТО / ПЕСНА ЗА ПАТРИКОТ

Хилјадаиседамстотиншездесетивторо лето
в Охрида од Цариграда дош'л Солаор.
Еееј! Дош'л Солаор. x2

Се претставил пред Арсениа
наша патрика честнаго
и му рек'л слово горко, слово жалосно.
Еееј! Слово жалосно. x2

Царска волја е да тргнеш
денеска за Цариграда
на тебе од врли Грци, силен поплак е.
Еееј! Силен поплак е. x2

Собрал патрик свое стадо
в црква свети климентова
благослов им дал последен, р'це заплетил.
Еееј! Р'це заплетил. x2

Д'лго време липал старец
во м'лчание всенародно
и по бела брада ронил с'лзи горешти.
Еееј! С'лзи горешти. x2

Слушајте ме мили чеда
јас ќе идам в Цариграда
на мене од врли Грци голем поплак е.
Еeeј! Голем поплак е. x2

Ансамбл БилјанаДимитрија ПоповскиНаум Бурназ

No comments: