Нашата македонска крв

"Нашата македонска крв, со која сме решени по неволја да ја крвавиме оваа од пред две илјади години немилосрдно осудена и презрена Македонија, при сегашниве европски владетелски народи ќе даде ли крај за да не и се одмаздува веќе на великата и некогашна слава!!!

...Азијатскиоте народи можеби по нивните стари преданија да го сакаат заличувањето во светот на името Македонија! А просветена Европа има ли причини и уште ли не родила спасител за да не избави од нашиот праотечески грев?"

Освобождение Болгарии ит турецкого ига. Документи в трех томах, III, Москва, 1967, 325, док. No. 205. Откриено од Misirkov

Други цитати со кои се покажува поменот на античка Македонија - Линк

No comments: