Macedonian Sun - Razlovci

Македонски 8- краки сонца во црквата во Разловци од 1850 година, слични на Сонцето од Кутлеш (пронајдено во 1977), доказ за континуитетот на традицијата на обожавање на сонцето на просторите на целиот регион Македонија.

Macedonian eight ray suns inside the Razlovci Church build in 1850. The suns are similar to the Vergina (Kutlesh) Star (found in 1977) and they are proof of the continuity of the Macedonian sun tradition on the teritory of whole region MacedoniaСлика 1 Црква во Разловци, Република Македонија, изградена во 1850; Слика 2, 3, 4 Македонските 8 краки сонца, во црквата во Разловци; Слика 5 Авторот на фреските како што пишува "...Македонец од село Берово..."

Picture 1 The Church in Razlovci buildet in 1850; Picture 2, 3, 4 The Macedonian eight rays Sun symbols inside the Razlovci Church; Writings by the autor "...Macedonian from village Berovo..."

No comments: