Macedonian Flag 1946 - 1992

The flag of the People's Republic of Macedonia and Socialists Republic of Macedonia between 1946 - 1992.

Знамето, конструирано од А.С.:
Знамето, конструирано од Жељко Хајмер (Željko Heimer, 10 February 2013):


Се користело како неофицијално знаме на Македонија и пред 1946 година. Фотографија долу: слободно Кичево, 26-ти Септември 1943 година (знамето десно)


Шаблон за конструкција на знамето (графички приказ А.С.):Шаблон за конструкција на знамето според Жељко Хајмер (Construction sheet - Image by Željko Heimer, 10 February 2013):


Членот од Уставот од 1963 за знамето на Социјалистичк Република Македонија во Службен весник бр. 24, година II (12 април 1963):

Знамето на корица на стихозбирката 11 Октомври:


Знамето на две поштенски марки од 1949 година (Југославија):Фотографија на знамето поставено на Народна Банка - врска

Јубилејна монета со знамето:


Знамето на Македонија (и Југославија) на поштенска картичка од 1950 година:Знамето со исечена ѕвезда за време на прославата по повод прогласувањето на независноста на Македонија (8 септември 1991):