Знаме со краци - ВМРО

Знаме со фрагмент од македонско златно сонце (само краците - 16) и македонскиот симбол златен исправен лав на црвен штит.

Помеѓу краците пишува "ВМРО", а наместо централниот сончев круг е напишана буквата "М". Од конгресот на ВМРО-ДПМНЕ во Прилеп на 6 и 7 април 1991 година (?).

Друго знаме кое исто така црвено, со златен лав на црвен штит со златни контури (извор):Овде зраците и иницијалите "М" и "ВМРО" се заменети со круна. Под штитот е напишано "Македонија"

No comments: