Macedonian Sun - Perivlepta

Св. Богородица Перивлепта - Охрид, Република Македонија. Две македонски сонца со по 8 краци насликани во внатрешноста на црквата.

No comments: