Армија на Република Македонија

Logo of the Army of Republic of Macedonia

Click on the image to enlarge!

1992 - today

Лого на Армија на Република Македонија

1992 - денес

Кликнете за целосен размер!

No comments: