Односот на македонистите од 19 век кон античка Македонија

Трудот е преглед на пишувањата и тврдењата на македонистите од 19 век за постоење на жива врска меѓу античките Македонци и денешните (тогашните)  Македонци.  Ваквата  теза  се  појавува  поради  голем  број фактори што се елаборирани во текстот, но таа и денес е актуелна во македонската културна сфера и доаѓа од голем број познати и признати историчари. Главната причина, но и цел на застапувањето на ваквата идеја кај македонистите од 19 век се согледува во неопходноста од враќањето кон славното минато за да се поттикне борбениот дух на Македонците во 19 век во напорите за создавање на своја самостојна држава. Покрај тоа,  во  овој  труд  се  коригира  некоректниот  и  омаловажувачки  однос на некои наши (книжевни) историчари кон големото и значајно дело на македонистите од 19 век.

No comments: