Надгробен вотивен релјеф од Семениште

МК - Надгробен вотивен релјеф од Семениште, Скопје, III-IV век не

Вотивен релјеф изработен од бел мермер со делкање, има елипсовидна форма и на него е претставен коњаник.

Коњаникот е свртен анфас, има кратка коса и брада, облечен во краток хитон и развеана хламида префрлени преку левото рамо. Придружниците на коњаникот се прикажани во движечка положба: коњот со подигнати предни нозе е во борба со змија која е обвиткана околу дрво, чии гранки завршуваат во форма на бршленови листови. Под коњот се борат вепар и куче. Во средината на горниот дел има голем венец од листови со розета на средината.

EN - Votive relief from Semenishte, Skopje III-IV century AD

Made from white marble with the carving technique, it has an elliptical shape and it represents a horseman.

The horseman is turned en face, has a short hair and a beard, he's wearing a short tunic and a chlamys that is thrown over his left shoulder.

All the objects are shown in the moving position: The horse has his front legs raised in the combat position against a snake that is wrapped around a tree. Under the horse we have a fight between a boar and a dog. In the middle of the upper part we have a wreath of leaves with a rosette in the middle.

© Археолошки Музеј на Македонија
© Archaeological Museum of Macedonia

No comments: