Јазикот на античките Македонци според Куртиј Руф

Судењето на македонскиот генерал Филота, во изворите на Куртиј Руф како потврда на постоењето на античкиот македонски јазик различен од старо-хеленскиот.

Судењето на македонскиот генерал Филота, во изворите на Куртиј Руф како потврда на постоењето на античкиот македонски јазик различен од старо-хеленскиот.
Posted by МАКЕДОНЦИ on Thursday, June 11, 2015

No comments: