Керамичка чаша за вино од Охрид од 3 век пне

МК - Керамичка чаша за вино од Охрид од 3 век пне

Пронајдена во 2002 година на Самуиловата тврдина во Охрид за време на систематски археолошки истражувања од Музејот на град Охрид.

Декорација: На дното од надворешната страна имаме претстава на шеснаесет-крако сонце, кралски симбол на античките Македонци

EN - Ceramic cup for wine from Ohrid from the 3 century BC

Discovered in 2002 in Tsar Samuel's fortress in Ohrid during archaeological excavations held by the institute and museum of the city of Ohrid.

Ornamentation: The bottom of the external side is decorated with a relief of the 16-rayed sun the royal symbol of the ancient Macedonians.

© Археолошки Музеј на Македонија
© Archaeological Museum of Macedonia

Извор: Археолошки Музеј на Македонија

No comments: