Дел од поставката посветена на населението во Македонија во римскиот период

Поглед кон само еден мал дел од поставката посветена на животот на населението во римскиот период во Македонија.

View to only a small part of the exhibition dedicated to the life of the people in the roman period in Macedonia.

© Археолошки Музеј на Македонија
© Archaeological Museum of Macedonia

No comments: