Поглед кон еден дел од нумизматичката колекција

МК - Поглед кон само еден дел од нумизматичката колекција при Археолошкиот Музеј на Македонија каде ја имаме собрано досега најобемната збирка од монети пронајдени на територијата на Република Македонија. Монетите се хронолошки подредени почнувајќи од најстарите Пајонски и Македонски монети кои се појавиле 500 години п.н.е., па преку римските и византиските се до доцниот среден век и отоманските монети, на тој начин раскажувајќи ја историјата за богатството и моќта на народите и културите кои егзистирале во Република Македонија.


EN - Taking a view of just one part of the numismatic collection in the Archaeological Museum of Macedonia, where we have exhibited thus far the largest collection of coins discovered in the territory of the Republic of Macedonia. The coins are arranged chronologically starting with the oldest Paionian and Macedonian coins that appeared some 500 years BC, continuing with the Roman and Byzantine coins going through the Middle Ages finishing with the Ottoman coins. thus telling the history of the rich and powerful cultural heritage of all people and cultures which existed in Macedonia.

© Археолошки Музеј на Македонија
© Archaeological Museum of Macedonia

No comments: