Крсте Трајков - портрет карикатура


Никола Анѓелкоски

Објавено во Македонска Ризница, број 18

No comments: