Апостол Петков Терзиев - портрет карикатура


Никола Анѓелкоски

Објавено во Македонска Ризница, број 20

No comments: