Павел Делирадев за убиството на Јане Сандански

Павел Делирадев за убиството на Јане Сандански - достојниот син на македонскиот народ...




No comments: