Решение за македонски правопис

РЕШЕНИЕ за правописот на македонскиот јазик.

На основание чл. 6 и 7 од Законот за народната влада на Македонија, а на предлог на Комисијата за јазик и правопис при Министерот за народна просвета го донесуе следното:

РЕШЕНИЕ

Чл. 1

Македонскиот правопис, предложен од Комисијата за јазик и правопис при Министерството за народна просвета се приема како официјален правопис.

Истиот ќе се отпечати во засебни книшки, како издание на Министерството за народна просвета.

Ова решение влегуе во сила од денот на објавуењето

7.VI.1945 Скопје


No comments: