Коста Новаковиќ

Коста Новаковиќ (1886-1889, Чачак, Србија - 19 april, 1939, Русија)

Српски политичар, Противник на великосрпските планови за ширење кон Македонија и автор на книгата “Македонија на Македонците! Земјата на земјоделците”.

Kosta Novakovic (1886-1889, Cacak, Serbia - 19 april, 1939, Russia)

Serbian politician who fought against the plans for expansion of Serbia towards Macedonia and author of the book “Macedonia for the Macedonians! The land of the land workers”.

1 comment:

Anonymous said...

like your blog, can you visit mine please? need more visits there.
www.arielgchapuis.com
Thanks!