Две ми друшки

ДВЕ МИ ДРУШКИ

Две ми моми, две ми друшки
другувале, живувале.
Н' една софра вечерале,
н' еден поткров двете спале.

Па се двете дојгориле,
да се едно, на две мајки:
- Да нè дадат в' едно село,
в' едно село, една куќа.

Танец

No comments: