Стариот градски телал од Драма

The old town crier of Drama, the capital of Eastern Macedonia, has out-cried Turk, Bulgar and Greek occupations There being no "extras," his mission is to keep people posted on local news. The fountain (to the right) is in the principal square. In 1914 the town boasted a population of 25,000, of which 4,000 died of hunger and disease under Bulgarian rule.

Стариот градски телал од Драма, центар на Источна Македонија, преживеал и известувал за време на турската, бугарската и грчката окупација.

Нема запирање во неговата работа, негова цел е да ги известува луѓето за секојдневните случувања.

Фонтаната (на десно) е централниот дел на градот. Во 1914 година градот броеше популација од 25.000 жители од кои 4000 умреа од глад и болести за време на бугарската окупација.

Подготвил Kuzman Mato; фотографијата е преземена од www.loc.gov

1 comment:

Anonymous said...

По времето на бугарската окупациа кмет на градо е бил Гьорче Петров...