Фотографии од американските архиви

Екслузивни фотографии од Американските архиви

Американската воена архива по одреден временски период ја тргна забраната за одреден воен материја.Па така сега за прв пат можеме да ги видиме сликите од бомбардирањето на фашистичките сили во егејскиот дел на Македонија во 1943 година. Како интересен податок е и самата корекција од американските воени служби на податокот за локацијата која се бомбардира.

Во прилог можите да ги видите двете слики и ковертот во кој се чуваа.


ОРИГИНАЛНИОТ ТЕКСТ НА АНГЛИСКИ:

Copied 1/8/44 from original furnished by Intelligence Div. AAF. Used in Dec. 1943

Issue of Impact Unclassified

A26690

INDEXED 26602 A.C.

Like giant funeral pyres, hangars & planes send up columns of smoke. Forty nine Consolidated B-24’s unloaded 538 five hundred-pound bomb on Sedes Field. At least 14 Aircrafts were destroyed on the ground & a fuel camp was set on fire. The bomb fall plot (right) shows a heavy concentration of bursts on the landing area & on the 3 hangars & all other buildings, most of which were set on fire. This 9th AF mission was the 1st attack of USAAF on a target in Greece Macedonia.

War Theatre 12 – Salonika, Greece Macedonia

ПРЕВОД НА МАКЕДОНСКИ:

Копирани 1/8/44 од оригиналниот декориран од страна на разузнавачката дивизија на AAF. Се користи во декември 1943

Изданието е некласифицирано

A26690

Индексирани 26602 A.C.

Како гигантски погребни клади, хангари и авиони испуштаа колони од чад. Четириесет и девет Консолидирани Б-24 исфрлија 538 петстотини фунти бомба на полето Седес. Најмалку 14 авиони беа уништени на земјата и запален беше камп со гориво. Бомбата падна на земјиштето (десно) и покажува тешка концентрација на пукнатини на целата област, на 3 хангари и сите други објекти, повеќето од кои биле запалени. Ова 9 AF мисија беше прв напад на USAAF (Воздушни сили на Соеднинетите Држави) за цели во Грција Македонија.

Воен театар 12 - Солун, Грција Македонија
ОРИГИНАЛНИОТ ТЕКСТ НА АНГЛИСКИ:

War theatre Sedes Airfield Salonika, Macedonia

Bombs from Flying Fortresses of the Northwest African Air Forces fell on the Sades airfild. (over)

INDEXED 51980 AC

A26692

ПРЕВОД НА МАКЕДОНСКИ:

Воен театар Седес аеродром Солун, Македонија

Бомби од Летечки тврдини (авион бомбардер B-17) од северозападните африкански воени сили паѓаат на Аеродромот Седес. (врз)Автор Андонов Благојче. Објавено и на Macedonian Spark

No comments: