Св. Кирил и Св. Методиј - картичка

Македонија ги роди Светите Браќа - Св. Кирил и Св. Методиј.
Картичка издадена од Македонската младинска организација, од Бугарија.

No comments: