Писмата на Гоце

Објавено во весникот Пиринска Камбана, март 1992 година
Писмо на Гоце Делчев (4 март 1898 година) до Никола Малешевски: „Не стигаше громот од Виничката афера што го расклати делото, ами тукашната (бугарската значи) влада се зафати да ја ослободи турската власт од прогонувања, нагрбувајќи се самата да го уништи тоа што не се уништува. Прогонувањата против нас се во најсилен размав, ќе видиме дали ќе се овенчаат со успех. Горко им!"

No comments: