Македонските свадби во минатото

Сите ние со свои очи, од лице место, сме виделе како изгледаат македонските свадби денес. Но како изгледале тие пред околу еден век можеме да видиме и прочитаме само од весниците, разгледниците и книгите. Една таква книга е “Peoples of All Nations“* (Луѓе од сите нации) од J. A. Hammerton (Хамертон) во која, покрај другото, се прикажани и свадбарските обичаи на македонската нација.

На фотографијата долу е прикажана свадба со обичаи кои биле карактеристични за западниот дел на Македонија:На фотографијата долу лево е прикажан млад брачен пар од Македонија:

„Овој убав млад пар на македонското селанство со задоволство ги прикажува своите локални украси на денот на нивната свадба.“

"This handsome young couple of the macedonian peasantry delight to display their brave local finery on this their - wedding day"

На фотографијата долу лево е прикажан друг млад брачен пар од Македонија:

„Убав свадбарски обичај во Македонија
Свадбите во Македонија се повод за обилни гоштевања и веселби. Големо значење се дава на свадбарскиот појадок, во текот на кој се забележува одреден ритуал. На пример, обичај за невестата е да ги чека своите гости. Во конкретниов случај, таа му подарува на секој гостин украсена марама, а најдобрите примероци ги дава на најпочитуваните гости.“

"Pretty marriage custom in Macedonia

weddings in Macedonia are made occasion for much feasting and festivity. A great feature is made of the wedding breakfast, in the course of which a certain ritual is observed. For instance, it is the custom for the bride to wait upon her guests. In this particular case she presented each of the company with decorated kerchiefs, the finest specimens going to the more honoured among the party."


За разлика од претходно спомнатиот убав свадбарски обичај, во некои краишта на Македонија, постоел и таков кој што не бил така убав, барем не за невестата. Во статија од 13 август 1893 година (стр. 3), со наслов „Македонски обичаи“ (Macedonian Customs), од весникот The Hawaiian star пишува:

„На македонските свадби е вообичаено младоженецот со оглавник да ја води невестата во домот. Како што таа влегува низ вратата, тој ѝ ја удира главата во ѕид, како знак дека мора да се однесува правилно или ќе биде полошо за неа.“

"At a Macedonian wedding it is customary for the bridegroom to lead home the bride by a halter. As she enters the door he knocks her head against the wall as a sign to her that she must behave herself properly or it will be the worse for her."*c1920 PEOPLE MACEDONIA PEASANTS page from "Peoples of All Nations", their life story today and the story of their past captured in numerous photographs edited by J A Hammerton

Александар Стеванов (во соработка со Благојче Андонов), лектура Дукадин.

No comments: