Керамички садови - Барутница

Керамички садови украсени со боење, Барутница, Анзабегово, Свети Николе, Република Македонија. Неолит

No comments: