Бронзена глава

Бронзена глава, Дионис тауробол, село Јаболци, скопско, Република Македонија. Августовски период

No comments: