Носија - Воден

Македонска женска народна носија - Воден, Егејскиот дел на Македонија (Република Грција).

Macedonian female folk costume from Voden (Edessa), Aegean part of Macedonia (Republic of Greece).Кликнете на сликите за целосен размер!

Click on the images to enlarge!

Македонски документи
Documents-Mk.Blogspot.com

Macedonian Documents


No comments: