Greek Anti-Macedonian Struggle

The Greek Anti-Macedonian Struggle: From Ilinden to Zagorichani (1903-1905)” by Dimitrios Lithoksoou. / Грчката анти-македонска борба (Од Илинден до Загоричани 1903 - 1905 ) Димитрис Литоксу

Во оваа книга грчкиот автор Литоксу на доста објективен начин ни ја презентира крвавата грчка антимакедонска борба од Илинденското востание до крвавиот масакр во село Загоричани 25 март 1905 година.

Вредно е да се забележи дека за истиот автор ние сме Македонци и само Македонци.

No comments: