Цар Александар и безсмртната вода

Фототип од легендата за Цар Александар и светата вода од зборникот на браќата Миладиновци


No comments: