Fields of wheat


This is a snippet from page 141 of the book "Fields of wheat, hills of blood: Passages to Nationhood in Greek Macedonia, 1870-1990" by Anastasia Karakasidou, published in 1997.
It clearly explains how Macedonia became "greek".

Ова е извадок од страна 141 од книгата "Полиња жито, ридишта крв: Патишта кон националноста во Грчка Македонија, 1870-1990" од Анастасија Каракасиду, издадена во 1997 год. Во него јасно се кажува како Македонија стана "грчка".

Превод на целиот извадок:
"Ако во Грција денес има еден хомоген етнос, таа тоа и го должи на катастрофата во Мала Азија. Ако иљадниците бегалци не дојдеа (од таму) во Грција, Грчка Македонија немаше да постои денеска. Бегалците ја створија националната хомогеност на нашата земја."
Августинос Кандиотис, Митрополит на Лерин.

No comments: