Полиција

Logo of the Police of Republic of Macedonia

Click on the image to enlarge!

1991 - today

Лого на полицијата на Република Македонија

1991 - денес

Кликнете на сликата за целосен размер!

No comments: